תקנון האתר

1. הגלישה והשימוש באתר זה, ובכלל זה כל השירותים השונים אשר ניתנים או יינתנו בו או באמצעותו מפעם לפעם, אם יינתנו, ("האתר") ע"י חברת נקודת טבע מ.ש.מ בע"מ 515173490 (להלן – "המפעיל") הינם בכפוף להוראות, לתנאים ולהתחייבויות המפורטים להלן. המבקר באתר ("המשתמש") מסכים מעצם הביקור ו/או השימוש בו לתנאים המפורטים להלן ומתחייב לפעול על פיהם.

2.1 אלא אם נכתב במפורש אחרת, כל המופיע באתר, ובכלל זה, העיצוב, התכנים, המידע, הנתונים, התוכנות, היישומים, הממשקים, קוד המחשב, הפרסומים, התרשימים, הצילומים, הקבצים הגרפיים, הקול, התמונה, הווידאו וכל תוכן אחר המופיע בו ("התכנים"), שייכים למפעיל, והינם מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני בישראל ו/או בחו"ל.

2.2 אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי או לשנות, בתמורה או שלא בתמורה, את התכנים, כולם או מקצתם, ללא הסכמת המפעיל לכך במפורש ובכתב, הכל בהתאם ובכפוף, בין השאר, לחוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007, לפקודת זכות יוצרים, לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ולדיני קניין רוחני אחרים.

2.3 סימני המסחר המופיעים באתר, ככל שמופיעים, שייכים למפעיל ואין לעשות בהם כל שימוש העלול לפגוע בזכויותיו.

2.4 אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למשתמש או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר או בתכנים, והמשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הבנק בהם.

3. מידע כללי המוצג באתר, היקפו, זמינותו ועדכניותו וכן מבנה האתר לרבות אופן השימוש בו, היישומים, הממשקים וכיוצ"ב וכל היבט אחר הקשור בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת המפעיל ללא כל צורך בהודעה מראש על כך. . המפעיל שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר בהתאם לנוסח שהיה קיים באתר במועד ביצוע הרכישה.

4. המפעיל אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או יקטעו ושיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות, והכל – בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל המפעיל או מי מספקיו או אצל מי שהאתר מפנה את המשתמש אליו, ומכל סיבה שהיא. המשתמש מאשר כי הוא ער לכך ומביא בחשבון שייתכן ששירותי האתר לא יהיו זמינים בכל עת שיידרש להם, או לא יהיו זמינים בכלל, או שזמינותם תהיה חלקית, מוגבלת או בעייתית, או שהשירותים לא יתפקדו כנדרש או שלא יוכלו לספק לו את הנתונים שיבקש או לבצע את הפעולות שירצה לבצע. סוגי הפעולות הניתנות לביצוע באתר עשויים להיות מוגבלים על-פי שיקול דעתו של המפעיל.

5. חלק מן התכנים המוצגים באתר הינם תכנים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים, ו/או מתפרסמים לציבור. למפעיל אין כל אחריות לתכנים אלו ואין בעצם ההפניה לאתרים של אותם צדדי ג' או הצגת התכנים המסופקים על ידם כדי להוות נטילת אחריות מצידו של המפעיל על תכנים אלו..

6. קישורים לאתרים שאינם של המפעיל ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לעניין את המשתמש. אין לראות את המפעיל כמסכים או תומך, במפורש או במשתמע, בחוות דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים אלה, או כמאשר את נכונות האמור בהם, מעצם קיומם של קישורים אלו. למפעיל אין כל שליטה על אתרים שאינם שלו והוא אינו אחראי, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. המפעיל אינו אחראי על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתרים אליהם הוא מאפשר קישור מהאתר או בתוכן המופיע בהם.

7. אין לראות בתכנים, לרבות תכנים שיתפרסמו על ידי המפעיל או מי מטעמו, הצעה, שידול או הכוונה לביצוע עסקאות ו/או למתן שירות ואין לראות בהם המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות הרכישה של המוצרים ו/או כדי להוות חלופה לייעוץ מקצועי ע"י רופא או כל גורם מקצועי אחר, ופעולה בהסתמך על התכנים לא תניב בהכרח את התוצאה המבוקשת.

8. ידוע למשתמש כי יכול ויכולתם של מוצרים אלו או אחרים להשפיע ו/או לבצע את הפעולות המיוחסות אליהם, עשויה להיות מושפעת ממצבו הבריאותי ו/או הנפשי של המשתמש ו/או מטיפולים תרופתיים כאלו או אחרים אשר המשתמש נוטל ו/או אמור ליטול ולפיכך היה והמשתמש יבחר לרכוש מוצר זה או אחר הוא מצהיר כי ידוע ומוסכם עליו כי הוא ייחשב כמי שעשה ובדק אצל כל הגורמים הרלבנטיים את כדאיות ו/או אפשרות נטילת המוצר על ידו וכי הוא עושה זאת לאחר שבדק את כל ההשלכות שנטילת המוצר עלולה לגרום לו ויכ לא תהיה לו ו/או ליורשיו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי המפעיל בגין רכישת המוצר ועשיית השימוש בו.

9. המשתמש מסכים לכך שהמפעיל רשאי אך לא חייב לאחסן ו/או לשמור את התכנים, לאסוף מידע על גלישת המשתמש באתר והשימוש בו ולנתח אותו לצרכיו העסקיים, ולכך שהמידע עשוי להישמר במאגרי המידע של המפעיל ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד.

10. המפעיל יהיה רשאי להעביר מידע בקשר למשתמש אם העברת המידע תתחייב על פי דין ו/או דרושה לצורך קיום אינטרס ציבורי חיוני ו/או נחוצה לשם הגנה על אינטרס חיוני של המפעיל ו/או נועדה לטובת המשתמש בקשר עימו נעשה השימוש באתר.

11.  אם בחרת להצטרף למועדון הלקוחות שלנו, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני או ב ס.מ.ס. מידע בדבר שירותים, תכנים, מבצעים והצעות שייתכן ויעניינו אותך, וכן מידע שיווקי ופרסומי.
בכל עת תוכל/י לבטל את בחירתך ולחדול מלקבל את המידע על ידי שימוש באחת משתי דרכים: לחיצה על כפתור "הסרה מרשימת התפוצה" המצורף לגוף ההודעה או שליחת בקשת הסרה למייל יעודי: office@ranbotanicals.com. מערכת הדיוור מנוהלת על ידי "בוט" אוטומטי ולכן אין להשיב בהודעה לכתובת המייל ממנה היא נשלחה, ההסרה תבוצע תוך 7 ימי עסקים. בכל מקרה, פרטיך לא יימסרו לצדדים שלישיים.

12. על תנאי שימוש אלה, פירושם ועל כל דבר ועניין הקשור בהם או נובע מהם, ובכלל זה המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הייחודי לכל דבר ועניין בקשר עם תנאי שימוש אלו, נקבע אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב.

13. אין להשתמש באתר במקום בו השימוש בו אינו מותר על פי הדין המקומי. תשומת לבך לכך שייתכן שהשימוש בתכנים, הסתמכות עליהם ופעולה לפיהם עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן על כל משתמש לבדוק, קודם השימוש בתכנים, אם לפי הדין החל עליו ניתן להשתמש באתר ומהו אופן השימוש המותר.

14. המידע הכלול באתר אינו מיועד לשמש כהזמנה להציע הצעות או כהצעה לכל המצוי בסמכות שיפוט מחוץ למדינת ישראל, אם החוק החל עליו אוסר להציע או להיענות להצעה כזו, או שהמפעיל אינו רשאי להציע או להיענות להצעה כזו.

15. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש המוצר הנמכר באתר, לרבות אך לא רק, בתוספי מזון ו/או תרופה ן/אן מוצרי טבע וכיוצ"ב, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

16. יודגש כי כל המוצרים באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות המקובלים בשוק.

17. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המפעיל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה ומכרעת לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

18. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

19. התמונות באתר להמחשה בלבד, יכולים להיות שינויים באריזות המוצרים.

20.המשתמש מתחייב להקפיד לעקוב אחר שינויים בתנאי שימוש ותקנון אלו.

החברים שלנו נהנים יותר! הצטרפו ותוכלו להתעדכן ראשונים על כל דבר חדש:

דילוג לתוכן